CRM Cho Quản Trị Hệ Thống

SuiteCRM Cho Quản Trị Hệ Thống 1/Toàn Quyền Quản Trị Hệ Thống Với SuiteCRM bạn có toàn quyền sở hữu. Bạn có thể chọn lựa mô hình triển khai Online hoặc Local và bạn có toàn quyền quản trị dữ liệu của chương trình cũng như Source code phần mềm SuiteCRM khi triển khai. 2/Công Cụ Quản Trị Mạnh […]