Quản trị quan hệ khách hàng (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT – CRM) LÀ GÌ?

QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT – CRM) LÀ GÌ? Quản trị quan hệ khách hàng viết tắt tiếng anh: Customer relationship management – CRM. Là việc áp dụng phần mềm CRM để đạt được mục tiêu quản trị khách hàng. Định nghĩa “Quản trị quan hệ khách hàng” Quản trị quan […]